Weaving
såteknik gør det muligt at dyrke jorden uden at skabe jordforstyrrelse. Når vi
undgår at forstyrre de naturlige jordbundsprocesser, kan vi sikre
jordfrugtbarhed og god jordstruktur. Grønne Marker og Stærke Rødder bruger
såmaskinen Weaving GD Drill i forsøgsparcellerne.

Landbruget har pløjet
jorden i mange hundrede år, og det var oprindeligt den eneste måde at foretage
en vellykket etablering af en afgrøde. Ved pløjning af jorden eventuelt
efterfulgt at harvning og tromling, får man skabt et jævnt og rent såbed for
den ønskede afgrøde.

Men pløjning er også
et meget energikrævende dyrkningstiltag, som medfører en voldsom forstyrrelse
af de naturlige jordbundsprocesser og -organismer. Udover forstyrrelsen, får
behandlingen også vendt de ukrudtsfrø op, som har ligget i dvale siden sidste
pløjning. Ved pløjning opblandes og fortyndes jordens indhold af organisk
materiale i stedet for i højere grad at bevare materialet øverst, hvor det gør
størst nytte. Den øgede omsætning af organisk materiale øger jordens
overfladelag i en periode og blotter den for plantedække. Dermed udsattes
jorden for vind- og vanderosion.

Særligt udfordringerne
med erosion har medført, at man i andre dele af verden i en årrække har
eksperimenteret med at reducere jordbearbejdning mest muligt, og helst helt
undgå jordbearbejdning. Jorderosion er på verdensplan en af de væsentligste
trusler mod produktion af fødevarer. Ved at dyrke jorden uden jordbearbejdning
kan dette problem reduceres væsentligt.

Teknologi muliggør effektiv dyrkning uden
jordbearbejdning

I dag har man
teknologien til at så direkte i en stubmark eller en efterafgrøde. Sammen med
et godt sædskifte med efterafgrøder, gør det muligt at opnå gode resultater
uden jordforstyrrelse. I projektet Grønne Marker og Stærke Rødder udlægges der
udover de forskningsmæssige forsøg, større test- og demonstrationsparceller,
hvor de tekniske muligheder og effekter at GD Drill-såteknikken undersøges og
demonstreres.

Weaving GD Drill – Projektets såmaskine

Såmaskinen Weaving GD
Drill blev lanceret i 2015 af ​​Weaving Maskinery som i over 20 år har
beskæftiget sig med udstyr til pløjefri dyrkning. GD Drill er udviklet i
samarbejde med landmand Tony Gent fra Lincolnshire med særligt henblik på
såning direkte i kraftige efterafgrøder. Projektets såmaskine er derfor et
væsentligt element i forhold til at kombinere brugen af kraftige efterafgrøder
med no-till (ingen jordbearbejdning) i projektets forsøgsparcel drevet
med Conservation Agriculture. Når maskinen har passeret, er behandlingen stort
set usynlig, som det fremgår af filmen her:

Maskinen giver en
meget lav jordforstyrrelse med sine vinklede skiveskår som placerer frøet i et
smalt skår, som sikrer at den løse jord over frøet ikke forstyrres. Hovedfordelen
ved GD såmaskinen er dens evne til at tilpasse sig alle såsystemer, jordtyper
og afgrødeforhold. Derved kan den bruges fleksibelt i notill-dyrkning i
kombination med de traditionelle metoder til etablering af afgrøder.

Sådan fungerer Weaving DG Drill

Konceptet om GD
skiveskærkonstruktion baserer sig på et sæt skiver fastgjort i en vinkel på 25
grader. Den større ydre skive skærer sig i jorden, hvorimod den mindreindre
skive løfter toplaget af den gennemskårne jord ved at danne en sårille, således
at frøene lægges præcist i jorden. Denne proces eliminerer åbning af sårillen
og medvirker til en mere effektiv lukning af sårillen.

Det løftede jordlag
bliver presset mod frøene vha. et enkelt trykhjul. Endvidere bruges trykhjulet
til justering af skiveskærenes dybde. Sådybden justeres ved at trykhjulet
flyttes i en række huller, i en dybde fra 16-144 mm med 16 mm mellemrum.
Skiveskærene belastes individuelt af et hydrauliksystem med ca. 200 kg
skiveskærstryk, hvilket hjælper med at fastholde god jordkontakt.

Maskinen
forhandles i Danmark af Jens M. Sørensen +45 31 55 99 16